Projectvoorbeelden en nieuws

Sinds de start van het bedrijf, vijf jaar geleden, heeft 2020 Restauratie Advies dankzij een zorgvuldig opgebouwde naam al mooie projecten mogen begeleiden.

Hieronder enkele projectvoorbeelden en nieuwsitems. Voor meer informatie over de projecten kunt u contact opnemen met Miguel van Schoonhoven

Conservering sgraffiti Jan Groenestein (1952)

Artis Bibliotheek, Amsterdam

Ook Artis heeft het zwaar in de coronacrisis. Niet alleen komt het verzorgen van de dieren onder druk, ook het onderhoud van de rijksmonumentale gebouwen. De 12 sgraffiti uit 1952 van Jan Groenestein (1919-1971), te aanschouwen vanaf de Plantage Middenlaan, hollen door weer en wind steeds verder achteruit. In het midden de contrasten op een zwart-witfoto uit 1952, links 2020, rechts 1988. De restauratie die in de jaren '90 is uitgevoerd blijkt extra schadelijk voor de sgraffiti. Klik hier: Steun Artis

Cement?

KMA, Kasteelplein 10, Breda

De toepassing van cement werd pas vanaf ca. 1900 steeds gebruikelijker in Nederland, met name in metsel- en voegmortels en buitenpleisters. Opletten dus bij onderhoud en restauratie anno nu.

Maar hier hebben we te maken met plafonds, die volgens bouwhistorisch onderzoek dateren van 1826-1828. De resultaten van petrografische analyses tonen het gebruik aan van (witte) cement in vertinmortel!! Het bewijs dat aannames niet per definitie correct zijn.

Conservering historisch stucwerk

Particulier woonhuis Herengracht, Amsterdam

Klanten vragen wel eens of er nieuwe plafonds gemaakt kunnen worden, omdat de bestaande niet zo mooi meer zijn. Gelukkig raken zij na enkele proefstukjes overtuigd van het feit dat ze bijvoorbeeld een mooi 18e-eeuws plafond hebben! Na het verwijderen van soms meer dan 40 verflagen, conserveren, herstellen en schilderen weer als nieuw, maar dan echt, en bewaard voor een nieuwe toekomst. Uitvoering door de specialisten van Ambacht & Restauratie

Bouwhistorische verkenning en deelontleding

Huize Swaensteyn, Herenstraat 72, Voorburg

Huize Swaensteyn is een markant pand in de Voorburgse Herenstraat, met een geschiedenis die terug gaat tot in ieder geval 1512. Met de bouw van het huidige volume werd in 1617 gestart. Naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het pand is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd ten behoeve van de waardestelling. Van de zeventiende-eeuwse kap is een bouwhistorische deelontleding gemaakt. Bekijk enkele plaatjes op de pagina Bouwhistorie

Conditiemeting NEN 2767 volgens URL 2005

Johan de Wittstraat 2, Dordrecht

Voor Dudok Groep in Dordrecht heeft een inspectie van de gehele buitenschil van dit rijksmonumentale, vroegere bankgebouw plaatsgevonden. Hiervan is verslag gedaan, voorzien van een meerjarenonderhoudsplan en plan van aanpak van de nodige herstellingen en onderhoudswerkzaamheden. Instandhoudingssubsidie is aangevraagd en inmiddels door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toegekend.

Kleurhistorisch onderzoek naar aanwezige schilderingen

Tuschinski Theater, Amsterdam

Het prachtige en unieke Pathé Tuschinski Theater in Amsterdam is in diverse stijlen beschilderd: Art Nouveau, Art Deco en Amsterdamse School. Soms in meerdere lagen over elkaar heen. Zo ook onder de balkons van de Grote Zaal. De staat van het stucwerk gaat steeds iets verder en onherstelbaar achteruit: de beschilderingen kunnen daarmee in de loop van de tijd verloren gaan. Dit wordt gemonitord, diverse schilderingen zijn reeds digitaal geïnventariseerd. 

Kleurhistorisch onderzoek oorspronkelijke lagen

Sint Jozefpaviljoen, Graaf Florisweg 77, Gouda

Vanwege oorlogsschade en hergebruik van materialen bij de wederopbouw van de oostvleugel bleek het een ingewikkelde opgave, maar was het toch mogelijk om de oorspronkelijke kleurstelling van het houtwerk in de buitengevel te achterhalen. Niet alleen door het maken van stratigrafieën ter plaatse, maar mede door het onderzoek, naar oude krantenartikelen en interviews met de bouwers na WOII, dat verklaringen kon geven voor de gevonden kleuren en laagopbouw. Thans is het voormalige ziekenhuis in gebruik als woonzorglocatie van Domus Magnus

Draagconstructies en onderzoek naar mogelijkheden conservering plafonds

KMA, Kasteelplein 10, Breda

Het Rijksvastgoedbedrijf startte in 2019 een grootschalige renovatie en restauratie van het gebouw dat sinds 1828 de Koninklijke Militaire Academie huisvest. door BAAC werden stucplafonds op drie verschillende dragers aangetroffen: rinkellatten (1826-1828), riet (ca. 1900) en steengaas (ca. 1960). Deze bijzondere variëteit aan stucdragers wil het RVB graag voor de toekomst behouden. Voorafgaand aan het advies is onderzoek uitgevoerd naar (de staat van) de constructies, de dragers en het stucwerk. De toegepaste materialen zijn inmiddels geanalyseerd. 

Onderzoek en advies conservering stucplafonds

Pictura, Voorstraat 190, Dordrecht

Voor het Servicecentrum Drechtsteden, namens de gemeente Dordrecht, heeft een inspectie van een tweetal rococo-plafonds plaatsgevonden in het pand waarin Teekengenootschap Pictura is gevestigd. De vele en zeer diverse aanweige verflagen maakten door spanningsverschillen een nieuwe schilderbeurt niet zo eenvoudig. Het advies voor een gefaseerde aanpak van de conservering is inmiddels verzonden.

Onderhoudsadvies buitenschilderwerk

Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem

Jaar in jaar uit onderhoud laten uitvoeren aan het schilderwerk in nog geen garantie op het gewenste resultaat. Verschillende verflagen kunnen elkaar niet altijd goed verdragen en bepaalde ondergronden hebben een dampopen verfsysteem nodig. Kunststeen blijft niet intact wanneer het is opgesloten door verf. Na inspectie en onderzoek, mede door geselecteerde fabrikanten is een advies tot stand gekomen.